in

その結果 (sono kekka)

JLPT N3 Grammar List

 as a result .

 Formations 

Phrase 1 + その結果 + phrase 2

 Examples  

彼は一生懸命に働いた、その結果として彼は大変な成功をおさめた。
Kare wa isshou kenmei ni hataraita, sono kekka to shite kare wa taihen’na Seikō o osameta.
He worked hard; as a result, he made a great success.

毎日私はこのブログを日本語で書いている。その結果、私の日本語は上達してきた!
Mai ni chi watashi wa kono burogu o ni hon go de kaite iru. Sono kekka, watashi no ni hon go wa jyoutatsu shitekita!
I write my blog in Japanese every day. As a result, my Japanese has gotten better!

彼は若い時から、効果的なビジネスモデルを分析し続けた。その結果として、彼は偉大な商人になった。
Kare wa wakai toki kara, kōka tekina bijinesu moderu o bun seki shi tsudzuketa. Sono kekka to shite, kare wa i daina shōnin ni natta.
Since he was young, he continued analyzing the effective business model. As a result, he became a great merchant.

 

See also


Write a Comment

Comment