in

だけのことはある (dake no koto wa aru)

JLPT N2 Grammar List

no wonder; it’s not surprising that

 Formations 

Verb-casual + だけのことはある
Noun + だけのことはある
いadj + だけのことはある
なadj + な/だった + だけのことはある

 Examples  

彼は異文化をよく理解している。留学しただけのことはある。
Kare wa i bunka o yoku rikai shite iru. Ryūgaku shita dake no koto wa aru.
He has a good understanding of different cultures. He hasn’t studied abroad for nothing.

私の友達は彼女の学校のテストに全部合格した。毎晩勉強しただけのことはある。
Watashinotomodachi wa kanojo no gakkō no tesuto ni zenbu gōkaku shita. Maiban benkyō shita dake no koto wa aru.
My friend passed all her school exams. It’s not for nothing she studies every night!

この靴ははき心地がいい。名作と呼ばれるだけのことはある。
Kono kutsu wa haki-gokochi ga ī. Meisaku to yoba reru dake no koto wa aru.
These shoes are comfortable to wear. It’s not surprising that they are called a masterpiece.

あなたの会社はこの不況にびくともしない。さすが大企業だけのことはある。
Anata no kaisha wa kono fukyō ni bikutomo shinai. Sasuga dai kigyō dake no koto wa aru.
The recession does not truly bother your company. There has not been a big company for nothing.

その えいがは おもしろかった。スティーヴン・スピルバーグが つくっただけのことはある。
Sono eiga wa omoshirokatta. Sutīvun supirubāgu ga tsukutta dake no koto wa aru.
That movie was really interesting. That’s what I expect of a Steven Spielberg film.

See also


Write a Comment

Comment