in

つつ (tsutsu)

JLPT N2 Grammar List

while; although

 Formations 

Verb-ますstem + つつ (も)

 Examples  

よくないと知りつつ、私はうそをついた / つきました。
Yokunai to shiritsutsu, watashi wa uso o tsuita/ tsukimashita.
Although I knew that it was not good, I told a lie.

車を運転しつつ、彼は時々ラジオを聴く / 聴きます。
Kuruma o unten shitsutsu, kare wa tokidoki rajio o kiku/ kikimasu.
He sometimes listens to the radio while driving.

平日は毎日、電車に乗りつつ、私は歴史小説を読む / 読みます。
Heijitsu wa mainichi, densha ni noritsutsu, watashi wa rekishi shōsetsu o yomu/ yomimasu.
Everyday on weekdays I read a historical novel while taking a train.

運動不足は体に悪いと知りつつ、私は運動をしていない / 運動をしていません。
Undō busoku wa karadaniwarui to shiritsutsu, watashi wa undō o shite inai/ undō o shite imasen.
Even while knowing that a lack of physical activity is bad for my body, I don’t exercise.

夕食後、漢字を勉強しようと思いつつ、テレビゲームをしてしまった / テレビゲームをしてしまいました。
Yūshoku-go, kanji o benkyō shiyou to omoitsutsu, terebigēmu o shite shimatta/ terebigēmu o shite shimaimashita.
Thinking I’d study kanji after dinner, I ended up playing video games.

コンサルティングの仕事をしつつ、週末スペイン語を教えた / 教えました。
Konsarutingu no shigoto o shitsutsu, shūmatsu Supeingo o oshieta/ oshiemashita.
While continuing with the consulting work, I also taught Spanish on weekends.

See also


Write a Comment

Comment