in

にする (nisuru)

JLPT N5 Grammar List

to decide on

 Formations 

Noun + にする

 Examples  

今日は何にしますか?
私はラーメンにします
Kyō wa nani ni shimasu ka?
Watashi wa rāmen ni shimasu.

どの色の車を買いますか?
私は銀色の車にします
Dono-iro no kuruma o kaimasu ka?
Watashi wa gin’iro no kuruma ni shimasu.

各駅電車と特急電車、どちらにしますか。
各駅電車にします
Kakueki densha to tokkyū densha, dochira ni shimasu ka.
Kakueki densha ni shimasu.

青い薬と赤い薬、どちらにしますか。
赤い薬にします
Aoi kusuri to akai kusuri, dochira ni shimasu ka.
Akai kusuri ni shimasu.

紅茶とコーヒー、どちらにしますか。
コーヒーにします
Kōcha to kōhī, dochira ni shimasu ka.
Kōhī ni shimasu.

食前、食後、いつコーヒーをお持ちしましょうか。
食後にします
Shokuzen, shokugo, itsu kōhī o o-mochi shimashou ka.
Shokugo ni shimasu.

See also


Write a Comment

Comment