in

に先立ち (ni sakidachi)

JLPT N2 Grammar List

before; prior to

 Formations 

Verb-dictionary form + に先立ち/に先立って/に先立つ
Noun + に先立ち/に先立って/に先立つ

 Examples  

会議に先立ち彼らは夕食をとった / 夕食をとりました。
Kaigi ni sakidachi kare wa yūshoku o totta/ yūshoku o shimashita.
Prior to the meeting, they had dinner.

会議の開始に先立ち、新しいメンバーが紹介された / 紹介されました。
Kaigi no kaishi ni sakidachi, atarashī memba- ga shōkai sa reta/ shōkai sa remashita.
Before the meeting began, new members were introduced.

新製品の発売に先立ち、展示会が開かれた / 開かれました。
Shinseihin no hatsubai ni sakidachi, tenjikai ga hirakareta/ hirakaremashita.
Before the new product goes on sale, an exhibition will be opened.

私は転職に先立ち、あの会社の年収査定を受けた / 受けました。
Watashi wa tenshoku ni sakidachi, ano kaisha no nenshū satei uketa/ ukemashita.
I took an annual income assessment of that firm in preparation a job change.

投票に先立って,各候補者がプレゼンテーションを行った / 行いました。
Tōhyō ni sakidatte, kaku kōho-sha ga purezentēshon o okonatta/ ikimashita.
Before the voting, each candidate made a presentation.

来店に先立って、事前に予約すると、当日の案内がスムーズになる / スムーズになります。
Raiten ni sakidatte, jizen ni yoyaku suru to, tōjitsu no an’nai ga sumūzu ni naru/ sumūzu ni narimasu.
By making a reservation before visiting the store, the service procedures on the day that you visit will be smoother.

See also


Write a Comment

Comment