in

に加えて (ni kuwaete)

JLPT N2 Grammar List

in addition to

 Formations 

Noun + に加えて

 Examples  

会員たちは雨に加えて激しい風を経験した / 経験しました。
Kaiin-tachi wa ame ni kuwaete hageshī kaze o keiken shita/ keiken shimashita.
Besides the rain, members experienced heavy winds.

私の家のメイドさんは小説や詩に加えてエッセイを書く / エッセイも書きます
Watashino ie no meidosan ha shōsetsu ya uta ni kuwaete essei o kaku/ essei mo kakimasu.
The maid of my house writes essays in addition to novels and poetry.

彼女は知性に加えて根気もある / 根気もあります。
Kanojo wa chisei ni kuwaete konki mo aru/ konki mo arimasu.
She has intelligence plus perseverance.

のどの痛みに加えて、熱もあるので会社を休むしかない / 休むしかありません。
Nodo no itami ni kuwaete, netsu mo aru node kaisha o yasumu shika nai/ yasumu shika arimasen.
In addition to a soaring throat, I also have a fever so I have no choice but to take a day off work.

急行に乗るには、普通乗車券に加えて急行券を買う必要がある / 必要があります。
Kyūkō ni noru ni wa, futsū jōsha-ken ni kuwaete kyūkō-ken o kau hitsuyō ga aru/ hitsuyō ga arimasu.
To take an express train, we have to get an express ticket in addition to an ordinary ticket.

私は大学で日本語に加えてアニメーションも学ぶつもりだ / 学ぶつもりです。
Watashi wa daigaku de nihongo ni kuwaete animēshon mo manabu tsumorida/ manabu tsumoridesu.
I plan to study animation in addition to Japanese at a university.

See also


Write a Comment

Comment