in

に応じて (ni oujite)

JLPT N2 Grammar List

depending on; in accordance with

 Formations 

Noun + に応じて/に応じた

 Examples  

私たちは予算に応じてコース料理を計画する / 計画します。
Watashitachi wa yosan ni ōjite kōsu ryōri o keikaku suru/ keikaku shimasu.
We’ll plan a set meal according to our funds.

彼の会社は必要に応じて通訳を依頼している / 依頼しています。
Kare no kaisha wa hitsuyō niōjite tsūyaku o irai shite iru/ irai shite imasu.
His company requests interpreters when needed.

給料は年齢と経験に応じて決まっている / 決まっています。
Kyūryō wa nenrei to keiken ni ōjite kimatte iru/ kimatte imasu.
The salary is fixed according to age and experience.

あなたは状況に応じて物事に対処すべきだ / 対処すべきです。
Anata wa jōkyō ni ōjite monogoto ni taisho subekida/ taisho subekidesu.
You should deal with matters according to the situation.

経済活動の大きさに応じてマネーサプライは伸び縮みする / 伸び縮みします。
Keizai katsudō no ōki-sa ni ōjite manēsapurai wa nobichidjimi suru/ nobichidjimi shimasu.
Money supply will grow and shrink depending on the size of economic activity.

総理大臣の求めに応じて彼は首相官邸の料理人になった / 料理人になりました。
Sōri daijin no motome ni ōjite kare wa shusōkantei no ryōri nin ni natta/ ryōri nin ni narimashita.
He became the Prime Minister’s Office’s chef at the Prime minister’s request.

See also


Write a Comment

Comment