in

いよいよ (iyoiyo)

JLPT N2 Grammar List

at last; finally

 Formations 

いよいよ + phrase

 Examples  

いよいよその祭りが始まる / 始まります。
Iyoiyo sono matsuri ga hajimaru/ hajimarimasu.
That festival is going to start at last.

いよいよ来週、講演会が開催される / 開催されます。
Iyoiyo raishū, kōen-kai ga kaisai sa reru/ kaisai sa remasu.
Next week, the lecture will be held at last.

いよいよ彼女の番になった / 番になりました。
Iyoiyo kanojo no ban ni natta/ ban ni narimashita.
It was her turn at last.

いよいよ今日で3月が終わりだ / 終わりです。
Iyoiyo kyō de 3 tsuki ga owarida/ owaridesu.
Today’s finally the end of March.

私は探していたものをいよいよ見つけた / 見つけました。
Watashi wa sagashite ita mono o iyoiyo mitsuketa/ mitsukemashita.
I finally found what I’ve been looking for.

私たちのベトナム旅行はいよいよ明日だ / 明日です。
Watashitachi no Betonamu ryokō wa iyoiyo ashitada/ ashitadesu.
Our Vietnam trip is going to start tomorrow at last.

See also


Write a Comment

Comment