in

お~になる (o ni naru)

JLPT N4 Grammar List

to do something (honorific)

 Formations 

お + Verb-stem + になる

 Examples  

キム先生は何時にお起きになりましたか
Kimu sensei wa nanji ni o oki ni narimashita ka.
What time did Ms. Kim get up?

田中部長は受付で待ちになります
Tanaka buchō wa uketsuke de omachi ni narimasu.
Tanaka Manager waits at the reception desk.

加藤社長はその言葉の意味を英語の辞書で調べになります。
Katō  shachō wa sono kotoba no imi wo eigo no jisho de oshirabe ni narimasu.
President Kato looks up the meaning of the word in her English dictionary.

スミス氏はその日、会社を休みになります。
Sumisu shi wa sono hi, kaisha wo oyasumi ni narimasu.
Mr.Smith will take a day off on the day.

See also


Write a Comment

Comment