in

ごとに (goto ni)

JLPT N2 Grammar List

each; every; at intervals of

 Formations 

Verb-dictionary form + ごとに
Noun + ごとに

 Examples  

東京は日ごとに寒くなった / 寒くなりました。
Tōkyō wa higoto ni samuku natta/ samuku narimashita.
It got colder day by day in Tokyo.

あの国の経済状態は日ごとに変化する / 変化します。
Ano kuni no keizai jōtai wa hi-goto ni henka suru/ henka shimasu.
That country’s economic situation changes from day to day.

彼は3日ごとにここへ来る / 来ます。
Kare wa mikka-goto ni koko e kuru/ kimasu.
He comes here every three days.

オリンピック大会は4年ごとに開催されている / 開催されています。
Orinpikku taikai wa yo-nen-goto ni kaisai sa rete iru/ kaisai sa rete imasu.
The Olympic Games are held every 4 years.

一歩進むごとに水が深くなる / 深くなります。
Ippo susumu-goto ni mizu ga fukaku naru/ fukaku narimasu.
The water grows deeper at every step.

ザックは地下への階段を一段降りるごとに心拍が速まるのを感じた / 感じました。
Zakku wa chika e no kaidan o ichidan oriru goto ni shinpaku ga hayamaru no o kanjita/ kanjimashita.
Zac felt his heart rate increasing with each downward step into the basement.

See also


Write a Comment

Comment