in

つづける (tsuzukeru)

JLPT N4 Grammar List

to continue to

 Formations 

Verb-stem + 続ける

 Examples  

私は成長し続ける
Watashi wa seichō shi tsudzukeru.
I will continue growing.

私はあなたを守り続ける
Watashi wa anata o mamori tsudzukeru.
I will continue to protect you.

彼は夢を追い続けます
Kare wa yume o oi tsudzukemasu.
He keeps chasing his dreams.

彼女は日本語を学ぶ努力をし続ける
Kanojo wa nihongo o manabu doryoku o shitsudzukeru.
She will persist in her efforts to learn Japanese.

私は仕事をし続けた
Watashi wa shigoto o tsudzuketa.
I carried on my work.

物価は上昇し続けました
Bukka wa jōshō shi tsudzuketa.
Prices continued to rise.

See also


Write a Comment

Comment