in

とき (toki)

JLPT N4 Grammar List

when, at the time
 Formations 

Verb-casual + 時
Noun + の時/だった時
いadjective + 時
なadjective + な時/だった時

 Examples  

彼女は13歳のときに家出しました。
Kanojo wa juusan-sai no toki ni iede shimashita.
When she was thirteen she ran away from home.

私は18歳のとき、運転免許を取った。
Watashi wa jyuu hassai no toki, unten menkyo o totta.
When I was eighteen and got a driver’s license.

私は勉強するに眼鏡をかけます。
Watashi wa benkyou suru toki ni megane o kakemasu.
I wear my glasses when I study.

あなたが電話したとき、私はお風呂に入っていた。
Anata ga denwa shita toki, watashi wa o furo ni haitte ita.
I was taking a bath when you called me.

あなたが彼の家に着いたとき、彼は寝ているだろう。
Anata ga kare no ie ni tsuita toki, kare wa nete irudarou.
He will be sleeping when you get to his house.

あなたが帰宅したとき、お母さんは何をしていましたか。
Anata ga kitaku shita toki, okaa san wa nani o shite imashita ka.
What was your mother doing when you returned home?

See also


Write a Comment

Comment