in

ところで (tokoro de)

JLPT N3 Grammar List

 by the way .

ところで (tokoro de)

 Formations 

ところで + new topic

 Examples  

ところで、あなたの仕事は何ですか。
Tokorode, anata no shigoto wa nanidesu ka.
By the way, what do you do?

ところで、あなたは今晩暇ですか。
Tokorode, anata wa konban himadesu ka.
By the way, are you free tonight?

ところで、あなたは宿題をしましたか。
Tokorode, anata wa shukudai o shimashita ka.
By the way, have you done your homework?

See also


Write a Comment

Comment