in

として (to shite)

JLPT N3 Grammar List

as (i.e. in the role of) .

として (to shite)

 

 Formations 

Noun + として

 

 Examples  

私は大工として働いています。
Watashi wa daiku to shite hataraite imasu.
I work as a carpenter.

私は政治家としてあなたに言います。
Watashi wa seijika to shite anata ni iimasu.
I’ll tell you this as a politician.

私の家族はこの部屋を物置として使っています。
Watashi no kazoku wa kono heya o monooki to shite tsukatteimasu.
My family uses this room as a storeroom.

See also


Write a Comment

Comment