in

と共に (to tomo ni)

JLPT N3 Grammar List

 together with .

と共に (to tomo ni)

 

 Formations 

Verb-dict.form + と共に
Noun + と共に
いadj + と共に
なadj + であると共に

 

 Examples  

冬の到来と共に日が短くなります。
Fuyu no tōrai to tomoni hi ga mijikaku narimasu.
With the coming of winter, days are getting shorter.

年を取ると共に体が弱ってきたようです。
Toshiwotoru to tomoni karada ga yowa tte kita yōdesu.
As I become older, my body becomes weaker.

私の性格は成長と共に変化します。
Watashi no seikaku wa seichō to tomoni henka shimasu.
My personality is changing along with growth.

See also


Write a Comment

Comment