in

につき (ni tsuki)

JLPT N2 Grammar List

due to; because of; per; each

 Formations 

Noun + につき

 Examples  

会議中につき、私たちは中に入れない / 入れません。
Kaigi-chū ni tsuki, watashitachiha-chū ni hairenai/ iremasen.
Since they’re having a meeting, we can’t come in.

祭日につき、私たちは休業する / 休業します。
Saijitsu ni tsuki, watashitachiha kyūgyō suru/ kyūgyō shimasu.
Due to the holiday, we’re closed today.

彼女は1日につき30ドル稼ぐ / 稼ぎます。
Kanojo wa ichi-nichi ni tsuki san jyu doru kasegu/ kasegimasu.
She earns 30 dollars a day.

水道代は一ヶ月につき3000円かかる / かかります。
Suidō-dai wa ichi-kagetsu ni tsuki san zen-en kakaru/ kakarimasu.
The water expenses takes 3000 yens a month.

その村には医師1人につき患者が50人いた / 50人いました。
Sono mura ni wa ishi hitori ni tsuki kanja ga go jyu nin ita/ go jyu nin imashita.
There were 50 patients per doctor in the village.

1日につき少なくとも7時間私たちは眠らなければならない / 眠らなければなりません。
Ichi-nichi ni tsuki sukunakutomo siti-jikan watashitachi wa nemuranakereba naranai/ nemuranakereba narimasen.
We must sleep at least seven hours a day.

See also


Write a Comment

Comment