in

に関する / に関して (ni kansu ru / ni kanshite)

JLPT N3 Grammar List

 related to, in relation to, about .

 Formations 

Noun + に関する / に関して

 Examples  

私は彼に関する情報を得たいです。
Watashi wa kare ni kansuru jōhō o etaidesu.
I want to get information regarding him.

彼女は動物に関する本を書きました。
Kanojo wa dōbutsu ni kansuru hon o kakimashita.
She wrote a book about animals.

彼は将来に関して悲観的です。
Kare wa shōrai ni kanshite hikan-tekidesu.
He’s pessimistic about the future.

See also


Write a Comment

Comment