in

に (ni)

JLPT N5 Grammar List

in, at, on, to

 Formations 

Noun + に

 Examples  

机の上本があります。
Tsukue no ue ni hon ga arimasu.
There is a book on the desk.

私の猫は隣の部屋いる。
Watashi no neko wa tonari no heya ni iru.
My cat is in the next room.

私の両親はニュー・ジャージー州住んでいる。
Watashi no ryōshin wa nyū jājī-shū ni sunde iru.
My parents live in State of New Jersey.

これから、私たちは北向かう。
Korekara, watashitachiha kita ni mukau.
We will head to the north from now.

明日、学校行く。
Ashita, gakkō ni iku.
I will go to the school tomorrow.

来年、日本行きます。
Rainen, Nihon ni ikimasu.
I’m going to Japan next year.

 

See also


Write a Comment

Comment