in

のもとで (no moto de)

JLPT N2 Grammar List

under

 Formations 

Noun + のもとで/のもとに

 Examples  

弟は困難な状況のもとで働いた / 働きました。
Otōto wa kon’nan’na jōkyō no moto de hataraita/ hatarakimashita.
My younger brother worked under difficult conditions.

山田先生のもとで私は数学を学んだ / 学びました。
Yamada senjō no moto de watashi wa sūgaku o mananda/ manabimashita.
I studied mathematics under Teacher Yamada.

のもとで、すべての人は平等だ / 平等です。
Hou no moto de, subete no hito wa byōdōda/ byōdōdesu.
All men are equal under the law.

新経営陣のもとで、姉は昇進した / 昇進しました。
Shin keiei-jin no moto de, ane wa shōshin shita/ shōshin shimashita.
My elder sister was promoted under the new management team.

その医師の指導のもとで、救援活動が続いた / 続きました。
Sono ishi no shidō no moto de, kyūen katsudō ga tsudzuita/ tsudzukimashita.
The rescue operation continued under the guidance of the doctor.

トランプ政権のもとでアメリカの政局が麻痺状態になっている / 麻痺状態になっています。
Toranpu seiken no moto de Amerika no seikyoku ga mahi jōtai ni natte iru/ mahi jōtai ni natte imasu.
America’s political situation has become paralyzed under Trump administration.

See also


Write a Comment

Comment