in

の (no) – 2

JLPT N5 Grammar List

Verb nominalizer

 Formations 

Verb-casual + の
You use の to turn a Verb into a Noun.

 Examples  

友達が彼女と話しているを聞きました。
Tomodachi ga kanojo to hanashite iru no o kikimashita.
I heard my friend talked with his girlfriend.

友達と遊ぶは楽しい。
Tomodachi to asobu no wa tanoshī.
Hanging out with friends is enjoyable.

弟が家に帰るを母は待っている。
Otōto ga ie ni kaeru no o haha wa matte iru.
My mother is waiting for my brother to come home.

昨日、私はお昼ご飯を食べるを忘れた。
Kinō, watashi wa ohiru gohan o taberu no o wasureta.
I forgot to eat lunch yesterday.

一昨日、試験を受けるを忘れた。
Ototoi, shiken o ukeru no o wasureta.
The day before yesterday I forgot to take an exam.

夕食の後、皿を洗うを手伝います。
Yūshoku no ato, sara o arau no o tetsudaimasu.
I’ll help wash the dishes after dinner.

来週の月曜日、あなたが日本語を勉強するを手伝う。
Raishū no getsuyōbi, anata ga nihongo o benkyō suru no o tetsudau.
I will help you learn Japanese next Monday.

See also


Write a Comment

Comment