in

ばかりに (bakari ni)

JLPT N3 Grammar List

because, on account of => negative result

 Formations 

Verb-casual, past + ばかりに
いadjective + ばかりに
なadjective + な/である + ばかりに
Noun + ばかりに

 Examples  

寝過ごしたばかりに私は学校に遅刻した。
Nesugoshita bakari ni watashi wa gakkō ni chikoku shita.
I was late for school just because I had overslept.

嘘をついた ばかりに私は彼に嫌われた。
Uso o tsuita bakari ni watashi wa kare ni kirawa reta.
He hates me simply because I told a lie.

仕事の経験が少ないばかりに、私は就職口がなかなか見つからない。
Shigoto no keiken ga sukunai bakari ni, watashi wa shūshoku-guchi ga nakanaka mitsukaranai.
I can’t find a job opportunity because of my lack of experience.

私が彼女に自分の秘密を話したばかりに、クラス中にその秘密が知られた。
Watashi ga kanojo ni jibun no himitsu o hanashita bakari ni, kurasu-chū ni sono himitsu ga shira reta.
As I talked to her about my secret, the secret was known in the class.

See also


Write a Comment

Comment