in

必要 (hitsuyou)

JLPT N4 Grammar List

need; necessary

 Formations 

Noun + が必要だ

 Examples  

君の家は修理が必要だ。
Kimino ie wa shūri ga hitsuyōda.
Your house needs repair.

人は生きるために空気が必要です。
Hito wa ikiru tame ni kūki ga hitsuyōdesu.
People need air to live.

彼には少し考える時間が必要です。
Kare ni wa sukoshi kangaeru jikan ga hitsuyōdesu.
He needs some time to think.

私には治療がたしかに必要だ。
Watashi niwa chiryō ga tashikani hitsuyōda.
I need treatment certainly.

あなたには彼の助けが必要だ。
Anata ni wa kare no tasuke ga hitsuyōda.
You need his help.

私たちにはもっと睡眠を取ることが必要だ。
Watashitachi ni wa motto suimin o toru koto ga hitsuyōda.
It is necessary for us to take more sleep.

私たちには経費の節約が絶対的に必要だ。
Watashitachi ni wa keihi no setsuyaku ga zettaiteki ni hitsuyōda.
We absolutely need to save expenses.

See also


Write a Comment

Comment