in

ものではない (mono dewa nai)

JLPT N2 Grammar List

shouldn’t do something; it’s impossible to do something

 Formations 

Verb-dictionary form + ものではない
Verb-casual, past + ものではない

 Examples  

彼の説明は、決して満足のいくものではない / 満足のいくものではありません
Kare no setsumei wa, kesshite manzoku no iku monode wanai/ manzoku no iku monode wa arimasen.
His explanation is far from satisfactory.

戦争は軽々しくするものではない / するものではありません
Sensō wa karugarushiku suru monode wanai/ suru monode wa arimasen.
War isn’t something to be done lightly.

私たちは消費者を騙すようなことをするものではない / だますようなことをするものではありません
Watashi tachi wa shōhisha o damasu yōna koto o suru monode wanai/ damasu yōna koto o suru monode wa arimasen.
We shouldn’t deceive the consumers.

外国語は数か月で身につけるものではない / 身につけるものではありません
Gaikoku-go wa sū-kagetsu de mi ni tsukeru monode wanai/ mi ni tsukeru monode wa arimasen.
It’s impossible to master a foreign language in a few months.

民主主義は食料とかセメントのようには輸出できるものではない / 輸出できるものではありません
Minshu shugi wa shokuryō toka semento no yō ni wa yushutsu dekiru monode wanai/ yushutsu dekiru monode wa arimasen.
Democracy is not exportable like food or cement.

彼の著書で示されているデータは科学的な観察に基づいたものではない / 基づいたものではありません
Kare no chosho de shimesa rete iru dēta wa kagakutekina kansatsu ni motodzuita monode wanai/ motodzuita monode wa arimasen.
The data presented in his book are not based on scientific observations.

See also


Write a Comment

Comment