in

られる (rareru) – 2

JLPT N4 Grammar List

passive voice

 Formations 

られる ( = rareru) ・れる ( = reru)

Group 2 verb (ru-verb)→ られる ( = rareru)
——————————————
Group 1 verb (u-verb)→ れる ( = reru)

Irregular する ( = suru ) = to do

される ( = sareru) to be done

 Examples  

その棚は父によって作られました
Sono tana wa chichi ni yotte tsukura remashita.
That shelf was made by my father.

オーストラリアでは英語が話されます
Ōsutorariade wa eigo ga hanasa remasu.
English is spoken in Australia.

電車の中で財布が盗まれました
Densha no naka de saifu ga nusumaremashita.
My wallet was stolen in the train.

弟は父に叱られました。
Otōto wa chichi ni shikararemashita.
My younger brother was scolded by my father.

その小説は夏目漱石によって書かれた
Sono shōsetsu wa Natsume Sōseki ni yotte kakareta.
The novel was written by Soseki Natsume.

電車の中で財布を 盗まれました
Densha no naka de saifu o nusumaremashita.
I had my wallet stolen in the train.

忙しい時にお客さんに来られて大変です。
Isogashii toki ni okyaku san ni korarete taihen desu.
I’m in trouble because I have guests when I’m busy.

私は帰る途中で雨に降られてずぶぬれになりました。
Watashi wa kaeru tochū de ame ni furarete zubunure ni narimashita.
I was caught in the rain on my way home, and I got soaking wet.

父に早く死なれてずいぶん苦労をしました。
Chichi ni hayaku shinarete zuibun kurō shimashita.
I had a hard time because my father died young.

鯉のぼりが風に吹かれて空高く泳いでいます。
Koinobori ga kaze ni fukarete sora takaku oyoide imasu.
Carp streamers are blowing high in the sky and waving.

See also


Write a Comment

Comment