in

を通じて/ を通して (o tsuujite/o tooshite)

JLPT N2 Grammar List

through; via; throughout

 Formations 

Noun + を通じて/を通して

 Examples  

仕事を通じて私たちは知り合った / 知り合いました。
Shigoto o tsūjite watashitachi wa shiriatta/ shiriaimashita.
We met through work.

友人を通じて弟は彼の奥さんと知り合った / 知り合いました。
Yūjin o tsūjite otōto wa kare no okusan to shiriatta/ shiriaimashita.
My younger brother met his wife through a friend.

読書を通じて私たちは多くの言葉を習得する / 習得します。
Dokusho o tsūjite watashitachi wa ōku no kotoba o shūtoku suru/ shūtoku shimasu.
We acquire many words through reading.

一年を通してこの地域は暖かい / 暖かいです。
Ichinen o tōshite kono chiiki wa attakai/ attakaidesu.
It’s warm in this area throughout the year.

インターネットを通して本を注文した / 注文しました。
Intānetto o tōshite hon o chūmon shita/ chūmon shimashita.
I ordered a book through the Internet.

テレビのニュースを通して夫はその事件を知った / 知りました。
Terebi no nyūsu o tōshite otto wa sono jiken o shitta/ shirimashita.
My husband knew the incident through the news on TV.

See also


Write a Comment

Comment