in

に向かって (ni mukatte)

JLPT N2 Grammar List

to face; to go towards; to head to

 Formations 

Noun + に向かって/に向けて

 Examples  

私は今、仕事に向かっている / 向かっています
Watashi wa ima, shigoto ni mukatte iru/ mukatte imasu.
I am heading to work now.

飛行機は東に向かって飛んだ / 飛びました。
Hikōki wa higashi ni mukatte tonda/ tobimashita.
The plane flew east.

両者は解決に向けて一歩踏み出した / 踏み出しました。
Ryōsha wa kaiketsu ni mukete ippo fumidashita/ fumidashimashita.
Both parties took a step towards a solution.

選手たちはゴールに向けて全速力で走っている / 走っています。
Senshu-tachi wa gōru ni mukete zensokuryoku de hashitte iru/ hashitte imasu.
The players are running toward the goal at full speed.

兵士達は警戒しながら国境に向かって進んだ / 進みました。
Heishi-tachi wa keikai shinagara kokkyō ni mukatte susunda/ susumimashita.
The soldiers headed for the frontier with caution.

そのオオカミは絶滅に向かっている / 向かっています
Sono ōkami wa zetsumetsu ni mukatte iru/ mukatte imasu.
The wolves are heading toward extinction.

See also


Write a Comment

Comment